Το πρόγραμμα Erasmus ήταν το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δημιουργήθηκε το 1987. Το Erasmus+ ή Erasmus Plus είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδυάζει όλα τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ* για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση τη Νεολαία και τον Αθλητισμό και άρχισε τον Ιανουάριο του 2014 και τρέχει μέχρι και σήμερα. Από το 2021 το Πρόγραμμα Erasmus+ ενισχύεται και επεκτείνεται μέχρι το 2027.

 

Οι φοιτητές/τριες ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρώτος, δεύτερος ή τρίτος κύκλος) μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών και για προσφάτως αποφοιτήσαντες.

 

*Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες)

Συχνές Ερωτήσεις

Όλοι οι φοιτητές Προπτυχιακοί-Μεταπτυχιακοί-Διδακτορικοί. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση μέσα στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. ΟΜΩΣ τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε.,
τις συνεργαζόμενες χώρες του προγράμματος (Νορβηγία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Σερβία), καθώς επίσης και από τις Χώρες Εταίρους Περιφέρειας 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ην. Βασίλειο) και τις Χώρες Εταίρους Περιφέρειας 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

Οποιαδήποτε περίοδο επιθυμείτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος
π.χ. μπορείτε να ξεκινήσετε μήνα Απρίλιο ή Ιούλιο ή
Αύγουστο ή Δεκέμβριο – το καθορίζετε εσείς.
Ο Erasmiakos χρόνος μπορεί να είναι από 2 μήνες μέχρι και
12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται
από την Επιτροπή Erasmus+ με βάση τις αιτήσεις και την εκάστοτε
λαμβάνουσα χρηματοδότηση)

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της κινητικότητας κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Επίσης, δύναται να εγκριθούν παρατάσεις zero-grant (μηδενικής επιχορήγησης). Οι παρατάσεις συμπεριλαμβανομένων και των zero-grant δεν μπορούν να ξεπερνούν το όριο των 12 μηνών.


* Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
* Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
* Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
* Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό, είτε για Σπουδές, είτε για Πρακτική Άσκηση, είναι επιλέξιμοι εφόσον το συνολικό διάστημα των προηγούμενων κινητικοτήτων είναι μικρότερο των 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).
* Η κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους μετά τη απόκτηση πτυχίου με την προϋπόθεση ότι η τόσο αίτηση όσο και η επιλογή του υποψηφίου να έγιναν ενόσω διατηρούσε τη φοιτητική του ιδιότητα

* Η επίδοση του φοιτητή/τριας (μέσος όρος βαθμολογίας)
* Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς
* Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της oμιλούμενης στο Ίδρυμα/φορέα υποδοχής
* Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα με αιτιολόγηση(motivation letter)
Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Τμηματικό Συντονιστή
* Το βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας
* Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
* Η γνώση χειρισμού Η/Υ
* Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης.

  • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο
    https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_el
  • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Ναι, η κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους μετά την απόκτηση πτυχίου (πρόσφατος/η απόφοιτος)
με την προϋπόθεση ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή του υποψηφίου να έγιναν ενόσω διατηρούσε τη φοιτητική του ιδιότητα.

Ναι, οι φοιτητές/τριες και των τριών κύκλων σπουδών, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε
θέση να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία σε μια μακροχρόνια κινητικότητα για πρακτική άσκηση,
μπορούν να συνδυάσουν μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία μαζί με εικονική δραστηριότητα. Η βραχυχρόνια κινητικότητα μπορεί να είναι από 7 έως 20 ημέρες.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υψηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
● Οι φοιτητές/τριες που θα καταθέσουν το γράμμα αποδοχής ως δικαιολογητικό μαζί με την αίτηση τους.
● Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ή νέοι διδάκτορες) για βραχυχρόνια κινητικότητα.

 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  • Οι φοιτητές/τριες με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνησης σε φορέα της χώρας προέλευσής τους.
  • Οι φοιτητές/τριες που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.
  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top