Το πρόγραμμα Erasmus+ προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων και ομάδων, καθώς και τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη και την ισότητα, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

 

 Η δράση του προγράμματος Erasmus+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ έχει ως στόχο:

• την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές απόψεις, γνώσεις, μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας στον κλάδο σπουδών τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο·

• την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους, όπως είναι οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι γλωσσικές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, οι διαπολιτισμικές και ερευνητικές δεξιότητες·

• την ανάπτυξη των μελλοντοστρεφών δεξιοτήτων τους, όπως ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ή μελλοντικές προκλήσεις·

• τη διευκόλυνση της προσωπικής εξέλιξης, όπως η ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και η αυτοπεποίθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εφόσον είναι εγγεγραμμένοι/ες ΕΝΕΡΓΟΙ φοιτητές/τριες σε επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους. 
Οι Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες προτείνεται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος σπουδών, ωστόσο έχουν δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας και από το 1ο έτος/ 2ο εξάμηνο.

Οι φοιτητές/τριες  μπορούν να μετακινηθούν σε μία από τις διαπανεπιστημιακές συμφωνίες (ΙΙΑ’s) του Τμήματος τους (βλ. παρακάτω). 

Γενικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν στην αίτησή τους μέχρι και τρεις (3) επιθυμητούς προορισμούς από τις συμφωνίες αυτές (ΙΙΑ’s).

Για Μακροχρόνια Κινητικότητα

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο. Γενικά, ο Erasmiakos χρόνος των σπουδών αφορά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, με χρονική διάρκεια προσαρμοσμένη σύμφωνα με τον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου Υποδοχής. Οι φοιτητές που το επιθυμούν, μπορούν να αιτηθούν για παράταση, η οποία θα εγκριθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Για Βραχυχρόνια Κινητικότητα

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν για σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε κάποιο Blended Intensive Programme (BIP), έπειτα από Ανακοίνωση του Γραφείου Erasmus.

1. Ο/Η υποψήφιος/α να είναι εγγεγραμμένος/η στο τρέχον εξάμηνο σπουδών στο οικείο πρόγραμμα σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης τη στιγμή της υποβολής της αίτησης

2. Ο/Η υποψήφιος/α να βρίσκεται τουλάχιστον χρονολογικά στο 2ο έτος σπουδών του προπτυχιακού κύκλου την στιγμή της υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.

Σημείωση: Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα ποσοστό των μαθημάτων του 1ου έτους, ώστε να πλησιάζει τις 60 Π.Μ. ECTS ο αριθμός των απονεμομένων Π.Μ. ECTS την παραμονή του εξαμήνου που επιθυμεί να μεταβαίνει στο εξωτερικό.

3. α) Ο/η υποψήφιος να μην έχει προηγουμένως συμμετάσχει στην ίδια δράση (SMS),
    β) Εάν ο/η υποψήφιος έχει συμμετάσχει προηγουμένως  στη δράση SMP (κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+), το σύνολο της πραγματοποιηθείσας περιόδου Πρακτικής άσκησης ERASMUS+ και της επιθυμητής διάρκειας στη δράση SMS να μην υπερβεί 12 μήνες).

4. Εμπρόθεσμη υποβολή του πλήρους Φακέλου Υποψηφιότητας.

                                                     Το Χαροκόπειο έχει διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των χωρών εταίρων:

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top