ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ δεσμεύεται να καθιστά τον παρόντα ιστότοπο https://www.hua.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», όπως ισχύει, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://www.hua.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος δεν συνάδει πλήρως με το πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης, που συνίσταται στο μεγάλο όγκο πληροφορίας και στην έλλειψη κατάλληλων εργαλείων, σε συνδυασμό με την σε εξέλιξη αναβάθμιση του. Εναλλακτικοί τρόποι προσβασιμότητας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2109549100).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 02-03-2022.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι: Πραγματική Αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που έχουν παραληφθεί.

Στο ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου noc@hua.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, 70, 176 76, Καλλιθέα.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι το, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

e-mail: noc@hua.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ απαντά στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

 

ΤΜΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://www.hua.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στο άνω δεξί άκρο της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική ηθική μας υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσβάσιμη και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς έχουν αναπηρία.

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top