Κινητικότητες Erasmus > Σπουδές Erasmus > Διαδικασία & Έγγραφα ΚΑΤΑ τη μετακίνηση σας

Σημαντικές Πληροφορίες

  1. Κατά την άφιξη στο Πανεπιστήμιο υποδοχής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παραλάβει και να αποστείλει στο Γραφείο Erasmus το Confirmation of Arrival
  2. Εάν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στο Learning Agreement θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Learning Agreement for Studies (During The Mobility).

Μπορείτε να δείτε παρακάτω το Χάρτης Φοιτητή/τριας Erasmus+ προς ενημέρωση σας.

Όλοι οι μετακινούμενοι:

Κρατούν τα boarding passes (αναχώρησης και επιστροφής) και τα αποδεικτικά αεροπορικών εισιτηρίων και στέγασης 

Ανανεώνουν την ΕΚΑΑ αν λήξει στο ενδιάμεσο της κινητικότητας (28/2).

Αναλυτικά τα παραπάνω:

Κατά την άφιξη στο Πανεπιστήμιο υποδοχής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παραλάβει και να αποστείλει στο Γραφείο Erasmus συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (από το πανεπιστήμιο υποδοχής) το Confirmation of Arrival. (η υπογραφή να συμπίπτει με την ημερομηνία άφιξης).  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι η απόκλιση της ημερομηνίας άφιξης από την ημερομηνία έναρξης της κινητικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Στην περίπτωση όπου η απόκλιση είναι περισσότερο από 5 μέρες (σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητα) υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ποσό από το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης. To έγγραφο αυτό θα αποστέλλεται σκαναρισμένο στο erasmus@hua.gr και θα κατατίθεται στο Γραφείο Erasmus με την επιστροφή του/της φοιτητή/τριας. ΠΡΟΣΟΧΗ  μπορεί να υπάρχει απόκλιση συνολικά 5 ημερών από τις ημερομηνίες έναρξης & λήξης της κινητικότητας!

Confirmation of Arrival outgoing
Confirmation of Arrival outgoing (ΔΕΙΓΜΑ)

 

 

Το Learning Agreement (Συμφωνία Σπουδών), ως παράρτημα της σύμβασης, είναι τμήμα της νομικής σχέσης των δύο συμβαλλόμενων. Σκοπός του είναι να πιστοποιήσει ότι ο υπότροφος Erasmus θα παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής τα οποία έχουν από κοινού επιλεγεί από τον ίδιο και το Πανεπιστήμιο προέλευσης και συμφωνηθεί και με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική δήλωση μαθημάτων μετά την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, σας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσετε μια συμπληρωματική δήλωση: θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Leraning Agreement for Studies (During The Mobility) (Βλ. Έγγραφα στο τέλος της σελίδας) σελίδα 2 του επισυναπτόμενου εγγράφου και να ακολουθήσετε απαραίτητα εκ νέου τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (Βήματα 1-6).

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές πάνω στο συμπληρωμένο έγγραφο του αρχικού Learning Agreement (Before the Mobility).

 

Βήμα 1. Ενημέρωση για τα μαθήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Βήμα 2. Επιλογή μαθημάτων από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Υποδοχής με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Βήμα 3. Συμπλήρωση του Πίνακα Α (Table A). Στη στήλη «Component title at the Receiving Institution» ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει τον τίτλο του μαθήματος που δεν θα παρακολουθήσει (διαγράψει) και σημειώνει το κουτάκι Deleted Component. Από κάτω στην ίδια στήλη «Component title at the Receiving Institution» ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει τον τίτλο του νέου μαθήματος που αντικαθιστά το προηγούμενο και σημειώνει το κουτάκι Add Component. Στην συνέχεια, με βάση τον πίνακα στην σελίδα 4 σημειώνει τους λόγους (REASONS) που διέγραψε και αντικατέστησε το/τα μάθημα/μαθήματα καθώς και τα ECTS που τους αντιστοιχούν.

Table A

Reasons

παράδειγμα: Διέγραψα το μάθημα ΑΒΓ λόγω Time Conflict (Reason 3) και το αντικατέστησα με το μάθημα ΕΖΗ (Reason 5). Τα 2 αυτά μαθήματα έχουν από 5 ECTS το καθένα, άρα σύνολο ECTS 5 (διότι το ΑΒΓ το διέγραψα).

Βήμα 4. Επικοινωνία τόσο με τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Συντονιστή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όσο και τον Τμηματικό Συντονιστή Erasmus, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να επικυρώσουν τις επιλογές των μαθημάτων. Μην ξεχάσετε: Το έγγραφο υπογράφετε πρώτα από τον/την ίδιο/α τον/την φοιτητή/τρια!

Βήμα 5. Αποστολή του πλήρως υπογεγραμμένου Learning Agreement During the Mobility στο Γραφείο Erasmus. Είναι πολύ σημαντικό το πλήρως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο Learning Agreement να βρίσκεται εγκαίρως στον Ατομικό Φάκελο Erasmus του/της φοιτητής/τριας.

Βήμα 6. Tο πλήρως υπογεγραμμένο πρωτότυπο Learning Agreement το κρατάει ο/η φοιτητής/τρια και δίνει μία φωτοτυπία και στα δύο Πανεπιστήμια.

Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης στον ασφαλιστικό φορέα του/της φοιτητή/τριας. Η διαδικασία έκδοσης της κάρτας γίνεται ηλεκτρονικά εδώ

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης λήξει κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό, θα πρέπει να ανανεωθεί ηλεκτρονικά (εναλλακτικά μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε άλλον με εξουσιοδότηση). Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι καθ’ολη τη διάρκεια της κινητικότητας τους.

Σημείωση: Οι μετακινούμενοι στην Τουρκία, θα πρέπει να έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: tacad.foitmer[at]hua.gr

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top