Κινητικότητες Erasmus > Πρακτική Erasmus > Διαδικασία & Έγγραφα ΠΡΙΝ την αναχώρησή σας

Διαδικασία & Έγγραφα ΠΡΙΝ την αναχώρηση

Για να ξεκινήσει η διαδικασία κινητικότητας, εφόσον έχετε επιλεγεί, χρειάζεται να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Φωτοτυπία της ΕΚΑΑ ή της βεβαίωσης χορήγησης αυτής.

2. Τραπεζικός Λογαριασμός

Φωτοτυπία του λογαριασμού Τραπέζης στην οποία να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ και όλοι οι συνδικαιούχοι.

3. Ατομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ 

Ατομικά Στοιχεία ΕΛΚΕ

 

Έντυπο 04

4. Learning Agreement

Learning Agreement for Traineeship

(Before the Mobility)

 

Πρότυπο

Οδηγίες συμπλήρωσης

5. Σύμβαση

Σύμβαση

6. Ιδιωτική Ασφάλεια

Ιδιωτική Ασφάλεια για Αστική Ευθύνη & Προσωπικό Ατύχημα

Ασφαλιστήριο

Τα παραπάνω έγγραφα (1-7) θα πρέπει να σταλούν αρχικά ηλεκτρονικά σε ένα (1) email σε PDF αρχεία για τον ηλεκτρονικό φάκελο.

Τίτλος email: Επώνυμο Όνομα- ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2024

π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2024

και στην συνέχεια θα κατατεθούν τυπωμένα στο 

Γραφείο Erasmus.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία πραγματοποιείται ΠΑΝΤΑ από το ιδρυματικό email (….@hua.gr)

Τα παραπάνω έγγραφα (1-7) αποστέλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη κινητικότητα.

Οι μέρες υποδοχής των φοιτητών στο Γραφείο Erasmus καθορίζονται 

κατόπιν ραντεβού.

Με το έντυπο αυτό συνομολογείται η νομική σχέση μεταξύ του μετακινούμενου υπότροφου και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να συμπληρώνεται προσεκτικά και καθαρά και στην συνέχεια να υποβάλλεται στο Γραφείο Erasmus για να εκτυπωθεί σε τρία αντίτυπα.

Συγκεκριμένα ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει στο ηλεκτρονικό αρχείο τις σελίδες 1η,2η,6η,7η και το αποστέλλει (σε μορφή word) για τη συμπλήρωση των επιπλέον στοιχείων και εκτύπωση από το Γραφείο Erasmus. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιείται στο Γραφείο Erasmus κατόπιν ραντεβού (χειρόγραφη υπογραφή).

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο/Η φοιτητής/τρια είναι απολύτως υπεύθυνος/η για τη σωστή συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων της Σύμβασης. Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής!

Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης οι φοιτητές/τριες θα προσκομίσουν και τα  αντίγραφα της αίτησης συμμετοχής και των συνοδευτικών της αρχείων που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά για τον χειρόγραφο φάκελο (Αίτηση, Motivation Letter, Βεβαίωση Σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία, Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance), Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών, Αντίγραφα πιστοποιητικών από σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών & Βιογραφικό Σημείωμα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη σύμβαση αναγράφονται οι ακριβείς ημερομηνίες της κινητικότητας (έναρξη & λήξη) και μετά την υπογραφή της δεν τροποποιούνται!

Το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους/στις φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες συμπληρώνουν σε συνεργασία με τον Φορέα Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα Before the Mobility τα αντίστοιχα πεδία-πίνακες (Table A & C). Ο συντονιστής Erasmus του αντίστοιχου Τμήματος ενημερώνεται για το περιεχόμενο των πινάκων A & C, συμπληρώνει τον πίνακα Β και υπογράφει το έντυπο. Πρώτα υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια και τον φορέα του/της και στη συνέχεια αποστέλλεται στον Συντονιστή

Οδηγίες συμπλήρωσης του Learning Agreement εδώ

Στο έντυπο αυτό συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του/της φοιτητή/τριας, καθώς και τα στοιχεία του Τραπεζικού λογαριασμού, όπου θα κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας. 

Η Φόρμα ατομικών στοιχείων είναι το πρώτο έγγραφο -μετά το Letter of Acceptance- που καταθέτουν οι φοιτητές προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος μετακίνησής.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού Τραπέζης (στον οποίο ο/η φοιτητής/τρια είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας. 

Φωτοτυπία της Eυρωπαϊκής Kάρτας Aσφάλισης Ασθενείας. Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλει ο/η φοιτητής/τρια στον φορέα ασφάλισής του/της. Στην περίπτωση όπου ένας/μια φοιτητής/τρια δεν είναι ούτε άμεσα ούτε έμμεσα (από τους γονείς του) ασφαλισμένος/η, μπορεί να ασφαλιστεί με την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (tacad.foitmer@hua.gr), όπου θα πληροφορηθείτε για τις σχετικές διαδικασίες.

Η διαδικασία έκδοσης της κάρτας γίνεται ηλεκτρονικά εδώ.

Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης λήξει κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό, θα πρέπει να ανανεωθεί. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι καθόλη τη διάρκεια της κινητικότητας τους.

Σημείωση: Οι μετακινούμενοι στην Τουρκία, θα πρέπει να έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση

Όλοι οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ θα πρέπει να καλύπτονται για όλο το διάστημα της μετακίνησης από: 

α) Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και 

β) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. (ενδεικτικά παρατίθεται το εξής πρότυπο)

Πριν την αναχώρησή του/της, ο/η φοιτητή/τριας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας (OLS). Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού και διεξαγωγής του τεστ στέλνονται ηλεκτρονικά στον ιδρυματικό λογαριασμό. Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι/νες να υποβληθούν σε τεστ αξιολόγησης γλώσσας πριν την αναχώρηση τους για Πρακτική Άσκηση καθώς και κατά την επιστροφή τους. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της κινητικότητας τους online γλωσσικά μαθήματαΕξαίρεση από την υποβολή OLS έχουν οι φοιτητές/τριες ομιλούντες την μητρική τους γλώσσα ή αρκούντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Στην περίπτωση που για προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους δεν είναι δυνατή τελικά η μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη συμφωνημένη περίοδο, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αναφέρεται η φύση του προβλήματος που οδήγησε στην παραίτηση. Επισημαίνεται ότι, όσο νωρίτερα γνωστοποιηθεί η παραίτηση στο Γραφείο Erasmus, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αντικατάστασης από επιλαχόντα υποψήφιο/α.

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top