Κινητικότητες Erasmus > Πρακτική Erasmus > Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Που μπορώ να κάνω Πρακτική
Άσκηση ;

 • Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ένωση.
 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.
 • Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μουσεία

Πιο Αναλυτικά:

Σε οποιοσδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

 • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).
 • Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.)
 • Ερευνητικό ινστιτούτο – Ίδρυμα.
 • Σχολείο/ Ινστιτούτο/Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων ΔΕΝ είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών:

Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_el
Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως Εθνικές Μoνάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση)

Αναζητήστε τις πληροφορίες με βάση τη Χώρα Υποδοχής
που σας ενδιαφέρει!

 1. Εξετάστε το κόστος διαβίωσης στον επιθυμητό προορισμό
 2. Ρωτήστε τα Γραφεία Erasmus & Διασύνδεσης
 3. Ρωτήστε το ESN HARO με επικοινωνία μέσω της σελίδας τους ή μέσω του facebook και του instagram
 4. Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα Erasmus Intern

Γραφείο Erasmus
erasmus@hua.gr
(+30) 210 9549 225

Γραφείο Διασύνδεσης

careeroffice@hua.gr

(+30) 210 9549 116

Φάκελος Υποψηφιότητας

3.1 Αίτηση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+

με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Αίτηση

3.2 Motivation letter

Το Motivation letter συντάσσεται στα αγγλικά.

Έχει τη μορφή επιστολής,

στην οποία αναπτύσσονται οι λόγοι

και τα πιθανά οφέλη

της μετακίνησης και απευθύνεται στον αντίστοιχο Τμηματικό Συντονιστή.

3.3 Τεκμήρια γλωσσομάθειας

Τα τεκμήρια γλωσσομάθειας

καταθέτονται σε απλά φωτοαντίγραφα

του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού

για κάθε ξένη γλώσσα

που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. 

 

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

3.4 Πιστοποιητικά από σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών

Αντίγραφα πιστοποιητικών από σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.α.

ΑΣΕΠ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3.5 Βιογραφικό Σημείωμα

Το Βιογραφικό Σημείωμα συντάσσεται στα αγγλικά

careeroffice.hua.gr

3.6 Βεβαίωση σπουδών

Πρόσφατη Βεβαίωση σπουδών

Εκδίδεται από τη Γραμματεία

κατόπιν αιτήσεως

μέσω του Φοιτητολογίου

3.7 Αναλυτική βαθμολογία

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας

 

για Υποψ. Διδάκτορες: βεβαίωση σπουδών & βεβαίωση επιβλέποντος καθηγητή

3.8 Letter of Acceptance

Γράμμα Αποδοχής από τον φορέα. 

 

Πρότυπο

 

Υπόδειγμα συμπλήρωσης

Γενικές Πληροφορίες

Η επικοινωνία ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες και το Γραφείο Erasmus, καθώς και τα Πανεπιστήμια υποδοχής, γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται στους/στις φοιτητές/τριες να ελέγχουν καθημερινά την ηλεκτρονική τους θυρίδα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και έγκυρα στις ανάγκες του προγράμματος. Για τους ίδιους λόγους είναι αναγκαίο να ενημερώνουν άμεσα το Γραφείο Erasmus αλλά και το Πανεπιστήμιο υποδοχής για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας.

Επειδή η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ συνοδεύεται από μεγάλη γραφειοκρατία, συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να διατηρούν ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με την αλληλογραφία και τα αντίγραφα των εγγράφων που διακινούν καθώς και των χρήσιμων εγγράφων που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής και το Γραφείο Erasmus.

Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την Αξιολόγηση, τα Αποτελέσματα και την Επιλογή των φοιτητών για την κινητικότητα

  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top