Κινητικότητες Erasmus > Σπουδές Erasmus > Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Φάκελος Υποψηφιότητας

Αναζητήστε τις πληροφορίες με βάση τα Πανεπιστήμια Υποδοχής που σας ενδιαφέρουν!

  1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους!
  2. Δείτε τα διαθέσιμα μαθήματα & ποια αντιστοιχίζονται
  3. Ρωτήστε τους Τμηματικούς Συντονιστές Erasmus+
  4. Εξετάστε το κόστος διαβίωσης στον επιθυμητό προορισμό των σπουδών σας
  5. Ρωτήστε τα Γραφεία Erasmus και Διασύνδεσης
  6. Ετοιμάστε και υποβάλετε τον φάκελο υποψηφιότητας σας

Γραφείο Erasmus
erasmus@hua.gr
(+30) 210 9549 225

(+30) 210 9549 183

Φάκελος Υποψηφιότητας

3.1 Αίτηση/Δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα  Erasmus+

Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές (SMS)

 

Πρότυπο Αίτησης

3.2 Βεβαίωση Σπουδών

Εκδίδεται από τη Γραμματεία κατόπιν αίτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για Υποψ. Διδάκτορες:

Βεβαίωση με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (εκδίδεται από

τη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αιτήματος) 

&

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα Καθηγητή

3.3 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 Εκδίδεται στα αγγλικά

προαιρετικό

πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του/της φοιτητή/τριας

με κατάλογο μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε

και περιμένει τα αποτελέσματα σύντομα

3.4 Προτεινόμενο Learning Agreement

Ένα για κάθε επιλογή Πανεπιστήμιο/Τμήμα Υποδοχής

 

Πρότυπο Learning Agreement

Οδηγίες Συμπλήρωσης

3.5 Letter of Intent / Motivation Letter

Συντάσσεται στα αγγλικά.

Έχει τη μορφή επιστολής, στην οποία αναπτύσσονται

οι λόγοι και τα πιθανά οφέλη της μετακίνησης και

απευθύνεται στον αντίστοιχο Τμηματικό Συντονιστή.

3.6 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (1)

δήλωση προηγούμενης συμμετοχής στο ERASMUS

αν ναι: έχω λάβει μέρος στη δράση Χ, στο ΑΕΙ Χ, την περίοδο Χ

(έτος/εξάμηνο, διάρκεια)

ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ή

αν όχι: δεν έχω λάβει μέρος σε καμία δράση ERASMUS / LEONARDO

Υπεύθυνη Δήλωση

3.7 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (2)

ότι ο/η αιτών/ούσα δεν λαμβάνει χρηματοδότηση

για την ίδια δραστηριότητα από άλλο

(συγχρηματοδοτούμενο ή μη)

κοινοτικό πρόγραμμα.

 

Υπεύθυνη Δήλωση

3.8 Τεκμήρια γλωσσομάθειας

Γενικές Πληροφορίες

Η επικοινωνία ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες και το Γραφείο Erasmus, καθώς και τα Πανεπιστήμια υποδοχής, γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται στους/στις φοιτητές/τριες να ελέγχουν καθημερινά την ηλεκτρονική τους θυρίδα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και έγκυρα στις ανάγκες του προγράμματος. Για τους ίδιους λόγους είναι αναγκαίο να ενημερώνουν άμεσα το Γραφείο Erasmus αλλά και το Πανεπιστήμιο υποδοχής για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας.

Επειδή η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ συνοδεύεται από μεγάλη γραφειοκρατία, συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να διατηρούν ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο με την αλληλογραφία και τα αντίγραφα των εγγράφων που διακινούν καθώς και των χρήσιμων εγγράφων που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής και το Γραφείο Erasmus.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους/τις φοιτητές/τριες ότι κατά το διάστημα σπουδών μέσω του προγράμματος Erasmus+ θεωρούνται φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου υποδοχής, και συνεπώς, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που βρίσκονται στο εξωτερικό (μπορούν όμως να μετέχουν στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου). Παρόλα αυτά, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν και στη δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων.  

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Erasmus ή στη Γραμματεία σας.

 

Η έκδοση του φοιτητικού πάσο μπορεί να γίνει πριν ή μετά την περίοδο Erasmus, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής σελίδας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες ή επιλαχόντες φοιτητές/τριες καλούνται να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία και να ετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της κινητικότητάς.

Διαδικασία & Έγγραφα ΠΡΙΝ την αναχώρηση

Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την Αξιολόγηση, τα Αποτελέσματα και την Επιλογή των φοιτητών για την κινητικότητα

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top