Η περίοδος διδασκαλίας στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου να διδάξουν σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο σπουδών. Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.


Συχνές Ερωτήσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με ανάθεση διδασκαλίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία (STA)» σε συνέταιρο Ίδρυμα του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση να υπάρχει υπογεγραμμένη διαπανεπιστημιακή συμφωνία ERASMUS+ (Inter-Institutional Agreement) (Βλ. Συνημμένο Κατάλογο διαπανεπιστημιακής συνεργασίας ERASMUS+ ανά Τμήμα)

Σκοπός/Αντικείμενο της μετακίνησης είναι οκτώ (8) ώρες διδασκαλίας (κατ’ ελάχιστον) για μετακίνηση διάρκειας μικρότερης ή ίσης της μιας εβδομάδας ανάλογα με την υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ ιδρύματος Αποστολής και ιδρύματος Υποδοχής.

α) δαπάνες ταξιδιού για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το ύψος των οποίων υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης,

β) ημερήσια αποζημίωση για τη διάρκεια μετακίνησης (στην οποία μπορεί να προσμετρηθούν μέχρι και δύο ημέρες ταξιδιού – μια μέρα πριν και μία μέρα μετά τη δραστηριότητα διδασκαλίας). Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης είναι ανάλογο με την χώρα προορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (βλ. συνημμένο αρχείο) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (Acceptance Letter) σε επιστολόχαρτο και με σφραγίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής

2. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του Staff Mobility Agreement For Teaching (& τεκμήρια αλληλογραφίας) ή Τελική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) (βλ.. συνημμένο) από:

α) τον/την αιτούντα/ούσα

β) το/τα άτομο/α επαφής (contact person(s)) του ιδρύματος Υποδοχής, με ονοματεπώνυμο ολογράφως και ιδιότητα/θέση.

γ) τον Ιδρυματικό Συντονιστή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ή αναπληρωτή αυτού – απαραιτήτως στην περίπτωση ταύτισης του Συντονιστή με τον αιτούντα).

3. Άδεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Απόσπασμα Πρακτικών)

4. Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης από άλλα κονδύλια της Ε.Ε. (βλ. συνημμένο).

5. Έντυπο Συνεργατών ΕΛΚΕ συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο (βλ. συνημμένο).


Ποια είναι τα Απαραίτητα Έγγραφα για τον φάκελο

Πρότυπο Αίτησης συμμετοχής σε κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία μελών του διδακτικού προσωπικού

Γράμμα Αποδοχής (Acceptance Letter) σε επιστολόχαρτο και με σφραγίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του Staff Mobility Agreement For Teaching (& τεκμήρια αλληλογραφίας) ή Τελική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)

Άδεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Απόσπασμα Πρακτικών για συμμετοχή στη δράση «κινητικότητα προσωπικού ERASMUS+ για Διδασκαλία του έργου ιδρυματικής κινητικότητας «ERASMUS+ ΚΑ.131, Μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (με ΚΕ: 09-21, Υποέργο 2) και μετάβαση στη ΧΧΧ χώρα / στους ΧΧΧ Ίδρυμα & μονάδα Υποδοχής (+ ERASMUS ID CODE), στον ΧΧ τόπο, για ΧΧ διάρκεια & ΧΧΧ ημερομηνίες), με σκοπό τη διδασκαλία).

Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης από άλλα κονδύλια της Ε.Ε.

Έντυπο Συνεργατών ΕΛΚΕ συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο

ΦΟΡΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από την κινητικότητα Erasmus+.

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top