Η περίοδος κατάρτισης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου να συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατάρτισης στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με την καθημερινή του εργασία στο ΑΕΙ. Μπορεί να έχει τη μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης (εξαιρουμένων των συνεδρίων) ή παρακολούθησης της εργασίας των άλλων και περιόδων παρατήρησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση.


Συχνές Ερωτήσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και το Διοικητικό Προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STΤ)»  σε συνεργαζόμενο ή μη Ίδρυμα ή φορέα του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, οι οποίοι είναι μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή έχουν ενεργή σχέση εργασίας (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους) για Διδασκαλία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

 B. μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018.

Σκοπός/Αντικείμενο της μετακίνησης είναι η «κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση» η οποία υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε φορέα υποδοχής σε συμμετέχουσα χώρα του Προγράμματος (Programme Countries). Συγκεκριμένα η κινητικότητα μπορεί να λάβει χώρα σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ή σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή σε τομείς εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας

ως ελάχιστη διάρκεια ορίζεται το διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών, εξαιρούμενου του χρόνου μετακίνησης και ως μέγιστη των δύο (2) εβδομάδων. Ωστόσο, αποτελεί απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η κινητικότητα για επιμόρφωση να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), ώστε να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υλοποιήσουν την μετακίνησή τους σε ένα από τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

ή σε μία από τις παρακάτω Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ:

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • ΑΕΙ από κράτος μέλος της ΕΕ ή από τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα και να διαθέτει ECHE (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en )

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

 • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).

 • Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.

 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 • Ερευνητικό ινστιτούτο,

 • Ίδρυμα

 • Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)

 • Μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ

 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

α) δαπάνες ταξιδιού για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το ύψος των οποίων υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης,

β) ημερήσια αποζημίωση για τη διάρκεια μετακίνησης (στην οποία μπορεί να προσμετρηθούν μέχρι και δύο ημέρες ταξιδιού – μια μέρα πριν και μία μέρα μετά τη δραστηριότητα διδασκαλίας). Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης είναι ανάλογο με την χώρα προορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (βλ. συνημμένο αρχείο) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (Acceptance Letter) σε επιστολόχαρτο και με σφραγίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής

2. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του Training Mobility Agreement (& τεκμήρια αλληλογραφίας) ή Τελική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) (βλ.. συνημμένο) από:

α) τον/την αιτούντα/ούσα

β) το/τα άτομο/α επαφής (contact person(s)) του ιδρύματος Υποδοχής, με ονοματεπώνυμο ολογράφως και ιδιότητα/θέση.

γ) τον Ιδρυματικό Συντονιστή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ή αναπληρωτή αυτού – απαραιτήτως στην περίπτωση ταύτισης του Συντονιστή με τον αιτούντα).

3. Άδεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Απόσπασμα Πρακτικών)

4. Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης από άλλα κονδύλια της Ε.Ε. (βλ. συνημμένο).

5. Έντυπο Συνεργατών ΕΛΚΕ συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο (βλ. συνημμένο).

6. Δήλωση GDPR για Ατομικά Στοιχεία


Ποια είναι τα Απαραίτητα Έγγραφα για τον φάκελο

Πρότυπο Αίτησης συμμετοχής σε κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μελών του προσωπικού

Γράμμα Αποδοχής (Acceptance Letter) σε επιστολόχαρτο και με σφραγίδα του Πανεπιστημίου/Φορέα Υποδοχής

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του Training Mobility Agreement (& τεκμήρια αλληλογραφίας) ή Τελική μορφή του συγκεκριμένου εγγράφου (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)

Άδεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Απόσπασμα Πρακτικών για συμμετοχή στη δράση «κινητικότητα προσωπικού ERASMUS+ για επιμόρφωση, του έργου ιδρυματικής κινητικότητας ERASMUS+ ΚΑ.131 Μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (με ΚΕ: 09-21, Υποέργο 2), και μετάβαση στη ΧΧΧ χώρα, στο ΧΧΧ Ίδρυμα & μονάδα Υποδοχής (+ ERASMUS ID CODE) ή Φορέα Υποδοχή, στον ΧΧ τόπο, για ΧΧ διάρκεια & ΧΧΧ ημερομηνίες)

.

Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης από άλλα κονδύλια της Ε.Ε.

Έντυπο Συνεργατών ΕΛΚΕ συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο

  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top