Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

 

1. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες KAI το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
i. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
iv. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.
x. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.
xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

 

2. Φοιτητές/ριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Κατα κεφαλήν εισόδημα

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

 

 

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται τα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρίες (π.χ. κινητική αναπηρία, τύφλωση, κώφωση, κλπ)
 • Άτομα με προβλήματα υγείας (π.χ. χρόνια νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών παθήσεων)
 • Eμπόδια που σχετίζονται με τα συστήματα εκπαίδευσης (π.χ. άτομα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στη σχολική τους πορεία, άτομα που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν/ έχουν εγκαταλείψει το σχολείο -NEETs)
 • Πολιτιστικά εμπόδια λόγω διαφορετικής κουλτούρας (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που ανήκουν σε εθνικές/θρησκευτικές μειονότητες)
 • Κοινωνικά εμπόδια (π.χ. πρώην φυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, άτομα που είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι. Επίσης, άτομα που είναι ορφανά, έχουν μονογονεϊκή οικογένεια, έχουν την ευθύνη παιδιών ενώ βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, είναι οι πρώτοι από την οικογένειά τους που σπουδάζουν).
 • Οικονομικά εμπόδια (π.χ. άτομα που έχουν πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, είναι άνεργα, ανήκουν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εργάζονται για να σπουδάσουν, έχουν έλλειψη στέγης ή ζουν σε συνθήκες προσωρινής στέγης).
 • Εμπόδια που σχετίζονται με τις διακρίσεις (σε σχέση την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή και συνδυασμό αυτών)
 • Γεωγραφικά εμπόδια (άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, πολύ μικρά νησιά, προάστια που δεν συνδέονται τακτικά με το κέντρο της πόλης,
  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top