• Η επίδοση του φοιτητή/τριας (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς
 • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της oμιλούμενης στο Ίδρυμα/φορέα υποδοχής
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα με αιτιολόγηση (motivation letter)
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Τμηματικό Συντονιστή
 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας
 • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  με το Τμήμα φοίτησης

  Μοριοδότηση

  Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, θα διενεργείται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Συντελεστής ειδικού βάρους: 1,5

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 • Επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα: 1

  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Επίπεδο γλωσσομάθειας        Μόρια
  • Α1    5
  • Α2   10
  • Β1    15
  • Β2  20
  • C1   25
  • C2  30
 • Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια
 • Βεβαίωση για μαθήματα για επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας από τον κατατιθέμενο τίτλο σπουδών: 2 μόρια

ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εργασίες κλπ) 1 μόριο για κάθε δραστηριότητα που αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό (έως 10 μόρια συνολικά)

ΓΝΩΣΗ Η/Υ
με πιστοποίηση (ECDL): 5 μόρια
με πιστοποίηση από τίτλο σπουδών του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης: 3 μόρια
με βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα: 2 μόρια

ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MOTIVATION)-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 50 μόρια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 50 μόρια

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριών είναι η εξής:

 • Οι φοιτητές/τριες καταθέτουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Γραφείου Erasmus.
 • Το Γραφείο Erasmus προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων των τυπικών προσόντων του κάθε υποψήφιου, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.
 • Το Γραφείο Erasmus διαβιβάζει τους φακέλους των υποψηφίων στους Τμηματικούς Συντονιστές, οι οποίοι στην συνέχεια καλούν, τους υποψήφιους σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα τους.
 • Ο αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής Erasmus συντάσσει λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των αιτούντων, βάσει της τελικής τους μοριοδότησης, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.
 • Το Γραφείο Erasmus ανακοινώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην ιστοσελίδα του Erasmus τη λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των υποψηφίων.
  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top