• Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των εγγράφων για τον κάθε φάκελο υποψηφιότητας και μοριοδότηση ως προς τα τυπικά προσόντα (Μ.Ο., Δ.Μ., ξένες γλώσσες) από το Γραφείο ERASMUS.
 • Διαβίβαση των Φακέλων Υποψηφιότητας στους Τμηματικούς Συντονιστές ERASMUS+ & ECTS για αξιολόγηση.
 • Αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων κατά σειρά προτεραιότητας σε επίπεδο Τμήματος. Το ανώτατο όριο υποτροφιών ανά Τμήμα καθορίζεται από τον εκτιμώμενο αριθμό θέσεων που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα (ΙΚΥ).
 • Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αρχικά εκτιμώμενο αριθμό, καταρτίζεται κατάλογος επιλαχόντων σε επίπεδο Τμήματος.
  (Σημείωση: Αν δεν καλύπτεται ο εκτιμώμενος αριθμός αιτήσεων σε ένα Τμήμα, οι υπόλοιπες δυνητικές υποτροφίες θα κατανεμηθούν προς τα άλλα Τμήματα).
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά Τμήμα εγκρίνονται από την αντίστοιχη Συνέλευση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ERASMUS+ για επικύρωση.
 • Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την  Επιτροπή ERASMUS, το Γραφείο ERASMUS ανακοινώνει το αργότερο μέχρι τις 31/03 κάθε έτους το συγκεντρωτικό κατάλογο των επιλεγέντων/ επιλεγεισών και των επιλαχόντων/επιλαχουσών φοιτητών/τριών.

Κριτήρια αξιολόγησης/ Μοριοδότηση

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ γίνεται από τους Τμηματικούς Συντονιστές Erasmus+ και τα αποτελέσματα επικυρώνονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος καθώς και από την Επιτροπή Erasmus+.

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες οι αιτήσεις των υποψήφιων φοιτητών/τριων με διαφορετικά χαρακτηριστικά εφαρμόζεται η εξής μοριοδότηση:

 • Ακαδημαϊκές επιδόσεις βάσει αναλυτικής βαθμολογίας
  • Μέσος όρος βαθμολογίας στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας (συντελεστής βαρύτητας * 2)
  • το % ποσοστό επιτυχίας * συντελεστή 30
 • Η επάρκεια τεκμηριωμένης Γλωσσομάθειας  για την αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον στο επίπεδο που ορίζει το Ίδρυμα Υποδοχής.
  • Β1  1
  • Β2 6
  • C1  8
  • C2 10
  • Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε 2η Γλώσσα κλίμακα 2-5 μορίων (δεν μοριοδοτούνται πτυχία Α1-Α2 επιπέδου)
  • Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια
  • Βεβαίωση για μαθήματα για επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας από τον κατατιθέμενο τίτλο σπουδών: 2 μόρια
 • MOTIVATION LETTER: μέχρι 10 μόρια
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: μέχρι 25 μόρια
 • Προτεραιότητα δίνεται στους/στις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων συγκριτικά με εκείνους/ες των μεταπτυχιακών σπουδών 2ου και 3ου κύκλου καθώς και σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε Πρόγραμμα Erasmus+.
 • Χαμηλή προτεραιότητα δίνεται α) σε υποψήφιο/α που επιλέγει ως χώρα προορισμού, την χώρα από την οποία ήρθε για να κάνει τις πανεπιστημιακές του/της σπουδές, δηλ. από την οποία πήρε το απολυτήριο Λυκείου & β) σε υποψήφιο/α που έχει ήδη συμμετάσχει κατά το παρελθόν στη δράση ERASMUS+ SMP, SMS, LLP ERASMUS SMP,SMS/ LEONARDO κινητικότητα, ERASMUS Intensive Programme - Εντατικό Πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση ισοδυναμίας, σημασία δίνεται στους λόγους για τους οποίους ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, στο σχεδιασμό της αξιοποίησης της περιόδου ERASMUS+ στην προσωπική ανάπτυξη και σταδιοδρομία, όπως αναπτύσσονται στο Motivation Letter / Letter of Intent αλλά και στη προσωπική συνέντευξη με τον Τμηματικό Συντονιστή Erasmus+.

Επιλέχθηκα να μετακινηθώ, τώρα τι κάνω ;

Μετά την επιλογή των φοιτητών/τριών τα βήματα έχουν ως εξής:

 • Το Γραφείο Erasmus στέλνει τα Nomination στα Πανεπιστήμια Υποδοχής (Απρίλιο/Μάιο για το Χειμερινό και Σεπτέμβριο/Οκτώβριο για το Εαρινό)
 • Το Πανεπιστήμιο Υποδοχής ζητάει από τους φοιτητές/τριες να υποβάλλουν αίτηση (Application)
 • Μετά την ολοκλήρωση του Learning Agreement οι φοιτητές/τριες το στέλνουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής
 • Μόλις οι φοιτητές/τριες λάβουν το Acceptance Letter από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ενημερώνουν το Γραφείο Erasmus+ το οποίο ζητά 2 μήνες πριν την έναρξη της κινητικότητας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την μετακίνηση
 • Οι φοιτητές/τριες μεριμνούν για τη διαμονή (είτε μέσω της ιστοσελίδας Πανεπιστημίων, είτε ανεξάρτητα)
 • Οι φοιτητές/τριες μεριμνούν για τα εισιτήρια μετακίνησης και

 

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία προετοιμασίας των εγγράφων αναχώρησης στην επόμενη ενότητα.

  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top