Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 22/05/2024, αφού θα έχουν ενημερωθεί από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας του/της ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ πρέπει να συμπεριλαμβάνει, κατά σειρά τοποθέτησης στο Φάκελο Υποψηφιότητας τα παρακάτω:

 

1. Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την ΠΡΑΚΤΙΚΗ (SMP) συμπληρωμένη ηλεκτρονικά.

2. Motivation Letter (αγγλικά) – οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. Στην αίτηση σας καταγράφετε επιγραμματικά τους λόγους και σε ξεχωριστή σελίδα την ανάλυση τους. Συντάσσεται στα αγγλικά με τη μορφή επιστολής και απευθύνεται στον/στην Τμηματικό Συντονιστή/στρια.

3. Τεκμήρια γλωσσομάθειας – απλά φωτοαντίγραφα του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια βρίσκεται στην διαδικασία εκμάθησης ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει σχετική βεβαίωση.

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση

5. Βιογραφικό Σημείωμα

6. Βεβαίωση σπουδών (αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου σημειώνοντας στο πεδίο Σχόλια ”ERASMUS”).
Για Υποψ. Διδάκτoρες: βεβαίωση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (το αίτημα κατατίθεται απευθείας στην γραμματεία του τμήματος σας) & προσκόμιση βεβαίωσης επιβλέποντος καθηγητού

7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας
(αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου)
προαιρετικό: πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή με κατάλογο μαθημάτων των οποίων περιμένει τα αποτελέσματα σύντομα

8. Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να κατατεθεί σε αργότερο χρόνο. Θα ενημερωθείτε για το διάστημα υποβολής του γράμματος με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δείτε το υπόδειγμα συμπλήρωσης του γράμματος για να γίνει αποδεκτό το γράμμα αποδοχής σας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

     Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά της έως και 22/05/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@hua.gr.

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

   Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την έγκριση τους από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων καθώς και την επικύρωση τους από την Επιτροπή Erasmus+.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Contact

  • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
  • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
  • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top