Δράση ΚΑ131 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ( SMS) 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Μάϊος 2024 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024/25   Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη 2η Πρόσκληση της δράσης SMS 2024/25 για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2024/25, να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/06/2024 φάκελο υποψηφιότητας, αφού θα έχουν ενημερωθεί για τα ακόλουθα θέματα:
  • Για τους όρους συμμετοχής, τον σκοπό της δράσης, τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής – Κριτήρια αξιολόγησης – προτεραιότητες (βλ. την πρώτη πρόσκληση).
  • Για το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής
Ο Φάκελος Υποψηφιότητας του/της ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ συμπεριλαμβάνει, κατά σειρά τοποθέτησης τα εξής έγγραφα:
  1. Αίτηση/ Δήλωση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (SMS) 2024-2025
  2. Βεβαίωση σπουδών (αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου σημειώνοντας στο πεδίο Σχόλια ”ERASMUS”) για Υποψ. Διδάκτoρεςβεβαίωση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (το αίτημα κατατίθεται απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος σας) & προσκόμιση βεβαίωσης επιβλέποντος καθηγητού
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας – στα αγγλικά (αίτημα στη Γραμματεία του προγράμματος σπουδών του/της φοιτητή/τριας μέσω του Φοιτητολογίου σημειώνοντας στο πεδίο Σχόλια ”ERASMUS”προαιρετικό: πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή με κατάλογο μαθημάτων των οποίων περιμένει τα αποτελέσματα σύντομα
  4. Προτεινόμενο Learning Agreement – ένα για κάθε επιλογή Παν. Υποδοχής (δείτε οδηγίες συμπλήρωσης του)
  5. Motivation Letter στα αγγλικά   
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 σχετικά με προηγούμενη συμμετοχή στο ERASMUS+ SMS/ SMP, LLP ERASMUS SMS/ SMP, LEONARDO, ERASMUS Intensive Programmeαν δεν έχετε λάβει μέρος: δεν έχω λάβει μέρος σε καμία δράση των προγραμμάτων ERASMUS, LEONARDO ή αν έχετε λάβει μέρος: έχω λάβει μέρος στη δράση Χ, στο Χ ΑΕΙ, την περίοδο Χ (έτος/ εξάμηνο, διάρκεια) ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ όπου συμπληρώνετε το Χ
  7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπου δηλώνεται ο/η αιτών/ούσα δεν λαμβάνει χρηματοδότηση για την ίδια δραστηριότητα από άλλο (συγχρηματοδοτούμενο ή μη) κοινοτικό πρόγραμμα
  8. Τεκμήρια γλωσσομάθειας –απλά φωτοαντίγραφα
Παρακαλούμε πολύ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες οδηγίες για την ηλεκτρονική αποστολή του φακέλου σας (Παράρτημα Ηλεκτρονικής Υποβολής). Τα αποτελέσματα των επιλεγέντων/ επιλεγεισών και των επιλαχόντων/επιλαχουσών φοιτητών/τριών θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την έγκριση τους από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων καθώς και την επικύρωση τους από την Επιτροπή Erasmus. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία. Γραφείο Erasmus Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ελ. Βενιζέλου 70 | 17671 | Καλλιθέα Tηλ : 210 9549225 E-mail: erasmus@hua.gr
  Contact

 • Location: El. Venizelou 70, 176 76, Kallithea, Athens
 • Telephone: (+30) 210 9549 225, 183
 • e-mail: erasmus@hua.gr
  Useful Links

 
 IKY Link
Scroll to Top