Photo1664sur le seuil des Propylees

Αποστολή

 

Το Γραφείο ERASMUS - Τμήμα Διεθνών & Δημοσιών Σχέσεων, συμβάλλει δυναμικά και θετικά στις εξωτερικές σχέσεις και τη διεθνοποίηση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρής ακαδημαϊκής συνεργίας με στρατηγικούς εταίρους κυρίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και όχι μόνο.

Ιδιαίτερα προωθεί, υποστηρίζει και προβάλλει, την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη συμμετοχή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστηρίζει την αμφίδρομη (από και προς το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) διακινητικότητα των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού στις δράσεις που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του ERASMUS.

Για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία των ιδρυματικών δράσεων και των γενικών θεμάτων ERASMUS έχει οριστεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Επιτροπή Erasmus την οποία το Γραφείο ERASMUS υποστηρίζει διοικητικά. Πρόεδρός της είναι η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και την συνθέτουν ο Ιδρυματικός Συντονιστής ERASMUS & ECTS, οι Συντονιστές ERASMUS & ECTS των Τμημάτων και ο Ιδρυματικός υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση μέσω ERASMUS. Οι συντονιστές ERASMUS & ECTS των Τμημάτων εποπτεύουν τις ακαδημαϊκές διαδικασίες και πτυχές των ιδρυματικών δράσεων, και γενικά μεριμνούν για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διακινητικότητα μέσω της εφαρμογής των εργαλείων ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) & DS (Diploma Supplement – Παράρτημα Διπλώματος).

Δραστηριότητες 

  • Σύσταση και ανάπτυξη των διαύλων διαπανεπιστημιακής διακινητικότητας

Οι ιδρυματικές δράσεις ERASMUS «κινητικότητα φοιτητών για σπουδές - SMS» και «κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία - STA» υλοποιούνται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών οι οποίες διαπραγματεύονται αρχικά κυρίως στο επίπεδο των Τμημάτων, ενώ συνάπτονται σε ιδρυματικό επίπεδο. Το Γραφείο ERASMUS υποστηρίζει τους Συντονιστές των Τμημάτων για την αναζήτηση εταίρων, διεκπεραιώνει τη σύναψη των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, οργανώνει και τηρεί το σχετικό αρχείο. Έπειτα, διατηρεί αλληλογραφία και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των συνεταίρων πανεπιστημίων για την υλοποίηση των δράσεων που συμφωνήθηκαν. Επιπρόσθετα διευκολύνει, προωθεί και προβάλλει αμφίδρομα άλλες δραστηριότητες που προκύπτουν από τη συνεργασία, τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των δυο συμβεβλημένων πανεπιστημίων, μεμονωμένα ή οι ακαδημαϊκές μονάδες τους.

  • Διασφάλιση της συμμετοχής των δικαιούχων του Ιδρύματος

Τη συμμετοχή τους σε εκείνες τις δράσεις ERASMUS όπως και στην «κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση» και την «κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση», κατοχυρώνουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (όπως καθορίζεται στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων), κατόπιν διαδικασίας επιλογής βάσει των κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και της κατάρτισης καταλόγου των επιλεγέντων κατά σειρά προτεραιότητας - και εφόσον διατίθενται τα αντίστοιχα κονδύλια.

Το Γραφείο ERASMUS ετοιμάζει τις προσκλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής ERASMUS, μεριμνά για τη δημοσίευσή τους και υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους στην προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, τους επιλεγέντες δικαιούχους στα επόμενα στάδια της διαδικασίας (υποβολή αίτησης προς το Ίδρυμα / φορέα υποδοχής, κλπ), και διεκπεραιώνει τις υπόλοιπες διαδικασίες σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ – τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλιών Έρευνας .

Η ενημέρωση για το Πρόγραμμα ERASMUS και τις ιδρυματικές δράσεις λαμβάνει χώρα σε κεντρικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, όπως και αναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση από το Γραφείο ERASMUS, για μικρές ομάδες ή ατομικά, όπως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η διάδοση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής στις δράσεις ERASMUS λαμβάνεται επίσης στο πλαίσιο εκδηλώσεων, άλλοτε παράλληλα σε εκείνες ενημέρωσης άλλοτε, ξεχωριστά, σε κεντρικές εκδηλώσεις του Γραφείου ERASMUS αλλά και στα Τμήματα από τους Συντονιστές ERASMUS – ECTS.

Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ενημέρωσης, υποστήριξης και προετοιμασίας που προσφέρει στους φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αφενός, και με την ιδιότητα του διαμεσολαβητή ανάμεσα στους φιλοξενούμενους φοιτητές του εξωτερικού και τη φοιτητική κοινότητα στο σύνολο ή μεμονωμένα άτομα, το Γραφείο ERASMUS συνδράμει καθ’ όλη τη διαδικασία, στο να αρχίσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως γλωσσικές, διαπολιτισμικές, δεξιότητες προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και στο να λάβουν τα πρώτα ερεθίσματα για ένα γόνιμο διαπολιτισμικό διάλογο.

Συνεργασία με τους συνεταίρους του εξωτερικού και τους μεμονωμένους (υποψηφίους) διακινούμενους φοιτητές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού,

Το Γραφείο ERASMUS ενημερώνει, υποστηρίζει και εξυπηρετεί παρομοίως τους εισερχόμενους φοιτητές από τους συνεταίρους για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κινητικότητας, την υποβολή αίτησης, την υποδοχή και τη γρήγορη εγκλιμάτισή τους στο νέο, ελληνικό τους περιβάλλον. Με στόχο τη βέλτιστη ένταξη των διακινούμενων στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το Γραφείο ERASMUS ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων.

Επίσης συνδράμει στην ενίσχυση μιας πολύπτυχους συνεργασίας με τους συνεταίρους ERASMUS με την ευκαιρία των επισκέψεων του προσωπικού και γενικότερα.

Παράλληλα, το Γραφείο ERASMUS,

  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης & τη Διαδικασία της Μπολόνιας http://www.ehea.info,
  • Συνεργάζεται άμεσα για τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά θέματα με την Εθνική Αρχή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης , και την Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση– ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) http://www.iky.gr/europaika-programmata
  • Προωθεί τα θέματα συνεργασιών του Ιδρύματος με τις κοινοτικές δραστηριότητες και ενημερώνει γι' αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του Ιδρύματος και των επιμέρους συντελεστών του, σε άλλες δράσεις του ERASMUS, σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την Εκπαίδευση και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία παρακολουθώντας την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/index_en.htm και την EACEA  (Εducation, Audiovisual and Culture Executive Agency) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
  • Προσφέρει την ανάλογη υποστήριξη όταν του ζητηθεί,
  • Συμμετέχει στις ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνουν η Εθνική Μονάδα του LLP – ΙΚΥhttp://www.iky.gr/europaika-programmata , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού http://www.minedu.gov.gr/ καθώς και άλλοι δημόσιοι ή Ευρωπαϊκοί και γενικά αρμόδιοι φορείς.
  • Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσο για την υλοποίηση κοινών σχεδίων, όσο και για ανταλλαγή καλών πρακτικών και απόψεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών ενώπιον των εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ατζέντας στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Thursday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates.