Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επιλέγει τους εταίρους του για τη σύναψη συνεργασιών κινητικότητας Erasmus για εκπαίδευση, διδασκαλία και επιμόρφωση, με βάση τη συγγένεια των επιστημονικών αντικείμενων των Τμημάτων του εστιάζοντας σε θέματα Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Επιστημών της Υγείας και Αγωγής καθώς και σε αντικείμενα που αφορούν στην Ψηφιακή Τεχνολογία. Η επιστημονική, διδακτική και ερευνητική θέση των Ιδρυμάτων λαμβάνεται υπόψη στα κριτήρια επιλογής για συνεργασία.Photo1161a

Στόχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι η ανάπτυξη των προϋπαρχουσών και η σύναψη νέων συνεργασιών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Καναδά, με χώρες τις Μεσογείου καθώς και της Ασίας στα προαναφερθέντα γνωστικά επιστημονικά πεδία. 

Το Πανεπιστήμιο στοχεύει στη διαρκή αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών. Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών για τη λειτουργία διατμηματικών προγραμμάτων e-learning και τη δημιουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα, στοχεύει στη συνέχιση των συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Γαλλίας για συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών καθώς και την ανάπτυξη των συνεργασιών και με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού για τον ίδιο σκοπό.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία σε εντατικά προγράμματα Εrasmus και Tempus το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με εταίρους πλην της ΕΕ, στο πλαίσιο της γεωγραφικής διεύρυνσης που προσφέρει το νέο πρόγραμμα.

Η κινητικότητα των φοιτητών, των καθηγητών και του υπόλοιπου προσωπικού μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση.

Για το σκοπό αυτό η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο καθώς και η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας θα συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Επιπρόσθετα η εισαγωγή σεμιναρίου ελληνικού πολιτισμού για τους εισερχόμενους φοιτητές θα βοηθούσε προς την ίδια κατεύθυνση.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στο πλαίσιο αυτό ενισχύει συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής προωθώντας την αύξηση της κινητικότητας των συμμετεχόντων, τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

Για το σκοπό αυτό προωθεί πολιτικές ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος και εθνικότητας. Παράλληλα, βελτιώνει διαρκώς τα προγράμματα σπουδών του, αναρτά στην ιστοσελίδα του αναθεωρημένους ετήσιους οδηγούς σπουδών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με χρήση ECTS, ενώ εκδίδει και παραρτήμα διπλώματος σε όλα τα Τμήματά του και στηρίζει διδασκαλία με τη μέθοδο του e-class. Εκδίδει επίσης αναλυτική βαθμολογία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Εκτός αυτών, αυστηροποιεί τα κριτήρια επιλογής των μετακινούμενων, συμπεριλαμβάνοντας απαραιτήτως τη γνώση ξένης γλώσσας.

Επιπρόσθετα μεριμνά, για την παροχή και εξασφάλιση της διαμονής, (στέγασης και σίτισης) των εισερχομένων φοιτητών με χαμηλό κόστος καθώς και την δωρεάν πρόσβασή τους στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος.

Thursday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates.