ECTS - DS Ποιότητα & Διαφάνεια στη διακινητικότητα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εφαρμόζει το ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ήτοι το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

To ECTS, είναι ένα σύστημα βάσει του οποίου τα ΑΕΙ έχουν οργανώσει τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ώστε αυτά να περιγραφούν με την απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS credits) σε όλα τα αυτοτελή συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν, και να είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το εν λόγω σύστημα βασίζεται στο φόρτο εργασίας τον οποίο να καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, όπως:

- η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων, ή εργαστηρίων,

- η συμμετοχή σε σεμινάρια,

- η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη,

- η προετοιμασία εργασιών,

- η πρακτική άσκηση,

- η συμμετοχή στις εξετάσεις,

- η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας κ.λπ.

Μία (1) Πιστωτική Μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε εικοσιπέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας. Οι τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες αποτελούν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Στον Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών ECTS (ECTS Course Catalogue) περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών όλων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι., ώστε το περιεχόμενό τους να καθίσταται προσιτό και κατανοητό, και να παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα επιμέρους αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία (μαθήματα: παραδόσεις, εργαστήρια, …) και δραστηριότητες (π.χ. πρακτική άσκηση,..) που τα συνθέτουν.

Οι Οδηγοί Σπουδών - κατάλογοι των μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διατίθενται αναλυτικά στις δίγλωσσες (ελλ. – αγγλ.) ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών Τμημάτων:

Για περισσότερα βλ. ECTS, Diploma Supplement ως υποστηρικτικά μέσα της κινητικότητας φοιτητών & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: γενικά (UNI106)  http://eclass.hua.gr/courses/UNI106/

Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται στους τίτλους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχία, διπλώματα κ.λπ.) και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου σπουδών, στον οποίο επισυνάπτεται το Παράρτημα Διπλώματος.

Στο Παράρτημα Διπλώματος δε γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερα βλ. ECTS, Diploma Supplement ως υποστηρικτικά μέσα της κινητικότητας φοιτητών & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: γενικά (UNI106) http://eclass.hua.gr/courses/UNI106/

ECTS, DS και η διακινητικότητα ERASMUS – Θέματα αναγνώρισης  (πηγή: σχετική δήλωση, CALL ECHE 2014)

Η συμμετοχή στις ιδρυματικές δραστηριότητες κινητικότητας ERASMUS θα αναγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος (DS).

Αναγνωρίζονται οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS (ECTS credits) για όλες τις δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο διακινητικότητας, εφόσον γι’ αυτές συμφωνηθήκαν τα τρία εμπλεκόμενα μέρη (ο φοιτητής, ο Συντονιστής ECTS του οικείου Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ο ομόλογος Συντονιστής ECTS στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Υποδοχής), όπως επικυρώνεται στην Εκπαιδευτική Συμφωνία / Συμφωνία Σπουδών & Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement – Training Agreement)

Εάν οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS (ECTS credits) δεν αντιστοιχούν σε μια δραστηριότητα (π.χ. μάθημα, πρακτική άσκηση, …) που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (curriculum) του τίτλου σπουδών για την απόκτηση του οποίου σπουδάζει ο φοιτητής, τότε δεν θα προσμετρηθούν για την απόκτηση του εν λόγω τίτλου σπουδών, αλλά θα αναφερθούν στο Παράρτημα Διπλώματος (DS).

Ώσπου να εκδοθεί το Παράρτημα Διπλώματος (DS) με την ολοκλήρωση των σπουδών, χορηγείται Πιστοποιητικό Αναγνώρισης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που επισφραγίζεται με την έγκριση της Συνέλευσης του οικείου ακαδημαϊκού Τμήματος.

 

Thursday the 30th. Design by QualityJoomlaTemplates.