Άρθρα

18.12.2015

ΚINHTIKOTHTA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (STT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ ΚΑ.1. 2015- ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» (ΕΡΓΟ ΚΑ 09 – 15)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης,

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS & ECTS

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (STT) σε επιλέξιμο φορέα του εξωτερικού χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (Programme Countries), σύμφωνα με τις κάτωθι διευκρινήσεις:

Δικαιούχοι: μέλη ΔΕΠ, EEΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό,

Σκοπός/ Αντικείμενο: η «κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση» υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) / παρατήρησης/ κατάρτισης σε φορέα υποδοχής σε συμμετέχουσα χώρα του Προγράμματος (Programme Countries), συγκεκριμένα σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ή σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης αναγράφονται σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα (Training Programme), που εγκρίνεται από τα τρία μέρη (τον συμμετέχοντα, το Χ.Π. και το φορέα υποδοχής) ΠΡΙΝ την αναχώρηση.

Επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης: μέχρι 30-09-2016

Διάρκεια μετακίνησης: ελάχιστη: δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εξαιρούμενου του χρόνου μετακίνησης, μέγιστη: δύο (2) εβδομάδες.

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση μη συγχρηματοδότησης της ίδιας δραστηριότητας της δράσης STΤ από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο «Στοιχεία» πατήστε εδώ.

Για την Φόρμα πατήστε εδώ

Για το Οδηγό Erasmus πατήστε εδώ.

Για τις Συνεργασίες πατήστε εδώ.

Για το ύψος της υποτροφίας πατήστε εδώ.

Για τη Σύμβαση πατήστε εδώ.

Για τις Οδηγίες ΑμΕΑ πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση ΑμΕΑ πατήστε εδώ.

 

Sunday the 4th. Design by QualityJoomlaTemplates.